Mijn winkelmand (leeg)
Menu

Algemene voorwaarden

Prijzen:
Alle aanbiedingen en prijzen zijn geheel vrijblijvend. Op orders met een netto factuurwaarde van minder dan € 250, - wordt een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht als bijdrage in de order behandeling kosten.

Foto's:
Afmetingen, afbeeldingen en technische gegevens die worden gebruikt in onze aanbiedingen, catalogi, circulaires en in ander reclamemateriaal worden genoemd zijn geheel vrijblijvend en dienen enkel ter illustratie.

Bezorging:
De levering van onze goederen gebeurt vanaf onze magazijnen, door overdracht aan de vervoerder. We houden ons het recht voor op gedeeltelijke leveringen. De koper kan de order niet geheel of gedeeltelijk intrekken. Bij levering in delen, is de koper verplicht deze gedeeltelijke levering en betreffende factuur te aanvaarden volgens de betalingsvoorwaarden.

Leverdatum:
Alle leveringstermijnen zijn ongeveer opgegeven. Uitgestelde leveringen geven geen recht aan de koper om de koopovereenkomst te ontbinden. Onder geen enkele omstandigheid zijn we verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door verlate of uitgebleven leveringen.

Levering:
De levering van de goederen geschiedt voor eigen risico van de koper, ook voor franco zendingen, en aanstelling van een transportmaatschappij door ons.

Garantie:
Al onze goederen worden geleverd onder de normale fabrieksgarantie, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie beperkt zich uitsluitend tot vervanging van de geleverde goederen. Onder geen enkele omstandigheid nemen wij de verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door mogelijke storingen van onze producten. Alle recht op garantie vervalt, indien onze betalingsvoorwaarden niet precies zijn opgevolgd.

Aansprakelijkheid:
Indien de geleverde goederen door ons niet aan de kwaliteitseisen zoals vooraf afgesproken voldoen, is de aansprakelijkheid van Vezalux VOF jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder garantie is geregeld. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Klachten:
Retourzendingen zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Vezalux VOF.

Betaling:
Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting binnen 30 dagen na factuurdatum op ons kantoor of op een andere door ons aan te wijzen rekening. In het geval van niet tijdige betaling is de koper verplicht om te compenseren voor een bedrag van 2% per maand, te berekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum.

Recht op eigendom:
Het eigendom van de goederen van Vezalux VOF vervalt na ontvangst van het volledige factuurbedrag op ons kantoor of op een andere door ons aan te wijzen rekening.

Overmacht:
In geval van overmacht, dat ons bedrijf verstoort, zijn we ontslagen van alle leveringsverplichtingen. Als onze kosten moeten toenemen tijdens de duur van een opdracht, dan behouden wij ons het recht voor om de koper deze extra kosten in rekening te brengen, of de bestelling te annuleren.

Afwijkingen:
Afwijkingen van een of meer van bovengenoemde bepalingen is alleen toegestaan, indien deze van tevoren schriftelijk is bevestigd door ons. De overige voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

Kosten:
Als we een vordering uit handen moeten geven aan een Incassobureau of advocaat zijn wij genoodzaakt alle extra kosten, inclusief rente toeslag door te berekenen aan de afnemer. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de vordering en een minimum van

EURO 1000,- .

Geschillen:
Op alle overeenkomsten tussen de beide partijen zijn het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Breda, Nederland.

Depositie:
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn gedeponeerd voor de rechtbank en de Kamer van Koophandel beide te Breda, Nederland.

Aldus opgemaakt in Wernhout, januari 2017