Mijn winkelmand (leeg)
Menu

Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Wanneer u beroep op ons doet, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen.

Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op de websites www.vezalux.nl, www.vezalux.com, www.civilight.nl, www.civilight.be, www.haled.nl, www.haled.be, www.cvitec.nl, www.cvitec.be, www.cvitec.eu, www.topluxlamps.com en www.toplux.nl, beheerd door Vezalux VOF, met zetel te Nederland, 4884 AW Wernhout, Wernhoutseweg 38 A en inschrijving in de Kamer van Koophandel onder het nummer 67841333 (hierna “Vezalux” ” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacy beleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens van u, uw werknemers of aangestelden, wanneer u beslist om deze gegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens (adres, e-mail en/of telefoonnummer), het geslacht, desgevallend de functie binnen de onderneming.

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren. Indien u meer informatie wenst over de manier waarop we gegevens verzamelen via cookies, kan u onze cookie policy raadplegen.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  • Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
  • Om onze werking en service te evalueren
  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming, op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien het nodig is om u onze diensten te verlenen.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
  • Indien noodzakelijk voor de verdediging van onze belangen

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Links met andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy policy geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacy verklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@vezalux.nl of per post op het adres van de hoofdzetel.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om, volgens de voorwaarden van de Europese Verordening, de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, een verzoek richten om gegevens te wissen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar privacy@vezalux.nl of per post op het adres van de hoofdzetel.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@vezalux.nl of per post op het adres van de hoofdzetel.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan privacy@vezalux.nl of per post op het adres van de hoofdzetel. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Vezalux vof

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
Nederland

Tel: +31(0)76-5971220
E-mail: privacy@vezalux.nl